Evidence a výpočet výplat

Snímky obrazovek

Popis

Odměna za provedenou práci je posledním krokem v uváděném životním cyklu úkolů. Výplaty jsou počítány ve standardním měsíčním intervalu. Samotný výpočet výplaty pro konkrétního zaměstnance je založen na součtu odměn za jednotlivé akce v daném měsíci. Jednotlivé odměny pak systém počítá dle nastavených pravidel. Je podporována jak paušální odměna za vyřešení úkolu tak i hodinová sazba. Veškeré hodnoty je možné stanovit samostatně pro jednotlivé uživatele i typy úkolů. Systém podporuje i možnost pevně stanovené měsíční výplaty bez návaznosti na počet a délku zadaných akcí.

Přístup do rozhraní výplat je striktně omezen pouze pro uživatele s nejvyšší úrovní oprávnění. Samotní zaměstnanci pak mají možnost nahlédnout pouze do soupis svých akcí a odměn za ně. Odpovědný pracovník má možnost provést následující měsíc kontrolu a následné uzavření výplat. Po uzavření výplat již není možné provádět žádné změny v evidovaných akcích patřících pod danou výplatu a systém tyto výplaty jednoznačně odlišuje čímž je dosažen maximální přehled nad platební situací pro ten který měsíc.

Součástí sekce výplat je i rozhraní pro kontrolu a výběr finančních hotovostí získaných při práci v terénu nebo na obchodních místech firmy. Vše funguje na principu neustálé kontroly toku peněz od chvíle jejich vybrání až do chvíle, než se dostanou do ruky odpovědné osoby. Každý zaměstnanec má v evidenci seznam finančních prostředků které přijal. Dokud nejsou všechny položky z tohoto seznamu označeny jako odevzdané, zobrazuje systém celkový dluh tj. částku, kterou je nutné ještě odevzdat. Při odevzdání určitého obnosu jinému zaměstnanci (např. oblastnímu operátorovi) je tento obnos automaticky převeden do evidence zaměstnanci který ho přijal.